Bellazi Title

Reklamační řád

BELLAZI Company Ltd
se sídlem K Nákli 397, 538 03 Heřmanův Městec

REKLAMAČNÍ ŘÁD – pro období od 1.1.2006
(základní zásady odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci)


A. Vstupuje-li jako kupující fyzická nebo právnická osoba, která není podnikatelem, řídí se povinnost prodávajícího za vady prodané věci podle §§ 619-627 Občanského zákoníku (OZ)

Základní zásady odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci:

1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (§619 odst. 1 OZ).

2. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (§ 619 odst. 2 OZ).

3.Záruční doba

a) Záruční doba, pokud není stanoveno jinak, je u spotřebního zboží 24 měsíců.

b) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může stanovit zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba se může vztahovat i na jen některé součástky nebo díly věci. V tomto případě je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby.

 • c) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v § 620 odst, 1 OZ. tj. 24 měsíců.
 • 4. Zaruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

  5. Odstranitelné vady

  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vad požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.    

  6. Neodstranitelné vady

 • a) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádné užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádné užívat.
 • b) Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


 • 7. Má-li věc, prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá (na kterou již nebyla poskytnuta sleva), má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  8. Uplatnění práv

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení zaruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.  9. Lhůty k uplatnění odpovědnosti za vady

  Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí zaruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v zaruční době a způsobem určeným podle zákona a v souladu s tímto reklamačním řádem.  10. Běh záruční doby

  Doba od řádného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo řádné uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

  Dojde-li k výměně, začne běžet zaruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí pro výměnu součástky, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.  B. Je-li kupujícím podnikatel - smlouva kupní uzavírána mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, řídí se závazkový vztah §§ 409 - 457 Obchodního zákoníku (OBCHZ).


  Záruční doba

  •  a) Záruční doba na zařízení a vybavení salónů je 6 měsíců, u spotřebního zboží 24 měsíců pokud není stanoveno jinak

  •  b) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může stanovit zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba se může týkat i jen některé součástky věci. V tomto případě je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby.


  Základní zásady odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci:

  1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě (§ 420 odst. 1 OBCHZ). To neplatí, přebere-li kupující zboží v provozovně prodávajícího s tím, že obal nechce - převezme zboží bez obalu a nezabalené.

  2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v § 420 OBCHZ, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

  3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena a zboží převzato, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

  4. Odpovědnost za vady - prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, jestliže je způsobena porušením jeho povinnosti (§ 425).

  5. Prohlídka zboži - kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, popřípadě podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží (§ 427OBCHZ).

  6. Nevymahatelnost práva z vad

   Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy:
  • a) kupující vady zjistil,
  • b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle § 427 OBCHZ. nebo
  • c) vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží (§428. 1. c). popřipadě od dojití zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, ptatí místo této lhůty záruční doba
  • d) Účinky uvedené shora nenastávají, jestliže vady zboží jsou důsledkem skutečnosti, o kterých prodávající věděl nebo musel vědět v době dodání zboží a pokud prodávající namítne, že kupující neoznámil řádně a včas prodávajícímu, že zboží má vady a jaké
 • 7 Záruka za jakost § 429 OBCHZ
  • a) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo, že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
  • b) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba odlišná, platí tato doba.
  • c) Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání (převzetí) zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
  • d) Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
  8 Nároky z vad zboží:
  A) Nároky při podstatném porušení smlouvy vadným zbožím
  • 1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst 2 OBCHZ), může kupující
   • a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
   • b) požadovat odstranění vad opravou zboží. jestliže vady jsou opravitelné,
   • c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • d) odstoupit od smlouvy.
  • 2. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím bodě kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámi-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • 3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozím bodě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy
  B) Nároky při nepodstatném porušení smlouvy vadným zbožím
  • 1. Je-Ii dodáním zboži s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.
  • 2. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy podle odstavce 5 tohoto článku, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží, zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
  • 3. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
  • 4 Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 3 nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 3.
  • 5. Neodstranil-li prodávajíci vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 3 nebo 4. může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovaní lhůty podle odstavce 3 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
  9. Vrácení vadného zboží

  Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboži ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, respektive kupující je povinen k takové žádosti vadné zboží obratem prodávajícímu vrátit. Prodávající je oprávněn vázat dodání nového zboži (výměnu) na vrácení zboži původního - vadného.

  10. Omezení práva odstoupit od smlouvy

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady řádně a včas neoznámil prodávajícímu. Účinky odstoupeni od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel

   To však neplatí:
   • a) jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo
   • b) jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží
   • c) ustanovení shora uvedené rovněž neplatí, jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v niž měl z uvedeného použití zboží prospěch
  Společná ustanovení ke způsobu uplatnění záruky a nároků z vad dodaného zboží ve smvslu Obč.Z. i OBCH.Z.

  Kupující je povinen uplatnit záruku, respektive nároky z vad zboží u prodávajícího v termínech určených podle platné právní úpravy a jak uvedeno shora a vždy tak, že při uplatnění tohoto práva nezaměnitelným způsobem písemně popíše.

  • 1) Jak se uplatňovaná vada projevuje - přesný popis v čem je vada spatřována, jak se vada projevuje navenek a jaký má vliv na užitné hodnoty předmětného zboží
  • 2) Kdy uplatňovanou vadu zjistil a za jakých okolností
  • 3) Jaké navrhuje řešení v „reklamačním'' řízení
  • 4) Jaké mu doposud vznikly s uplatněním vady přímé náklady
  • 5) Kdy a kde zboží zakoupil, za jakou cenu, k čemuž je kupující povinen doložil potřebný doklad

  Kupující bere na vědomí, že do doby uplatnění svého nároku shora uvedeným způsobem nemůže být jeho reklamace (uplatnění vady) řádně vyříženo a pro takový případ nenese za prodlení prodávající odpovědnost. Dále kupující bere na vědomí, že v případě neoprávněné reklamace (uplatnění vady), je povinen nahradit prodávajícím veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s takovým reklamačním řízením vynikly. Ve všech reklamačních případech kupující musí doložit zaruční list a objednávku zboží.


  V Heřmanově Městci dne 01.01.2006