Bellazi Title

Nákupní řád


Aktuálně:
Dne 10.8. ukončujeme zasilkový prodej kadeřnických a manikurních potřeb.
Kadeřnický nábytek je stále k dispozici k objednání přes e-shop http://eshop.bellazi.cz

1. Úvodní ustanovení
Tento řád platí pouze pro nákup na internetovém obchodě eshop.bellazi.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • a) Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s tímto nákupním řádem jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, resp. zboží, které není na skladě či které je nutno schválit do výroby, kupující musí zaplatit minimálně 50% z celkové ceny zboží (vč.DPH), a to na účet firmy BELLAZI - 19-5303170237/0100, s použitím variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky/faktury. Konstantní symbol užívejte 0008. Objednávku/fakturu zákazník najde v příloze emailu, který je automaticky odeslán eshopem ihned po provední objednávky. Pokud kupující s takovouto podmínkou nesouhlasí, či pokud 50% z ceny nezaplatí , objednávku tím nepotvrdí a tato není realizována - zboží se nezačne vyrábět.
 • d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • f) Prodávající ze zaručuje, že po splnění všech výše uvedených náležitostí ze strany kupujícího buď zboží zaveze vlastními prostředky, nebo zašle kupujícímu zboží na dobírku (viz. dole Dodací podmínky).
 • g) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • h) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu eshop.bellazi.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Společný správce a zpracovatel je společnost BELLAZI company LTD spol.s.r.o., IČO 62029762, se sídlem Heřmanův Městec, ul. K Nákli 397, PSČ 538 03, sp.zn. C 7161 vedená u KSHK (dále jen "správce"). Odpovědnost za plnění povinností podle nařízení EU 2016/679 plně nese společnost BELLAZI company LTD spol.s.r.o.

 • h.1. Správce se souhlasem zákazníka zpracovává tyto jeho osobní údaje: titul, jméno, příjmení,adresu bydliště nebo sídla, IČO, DIČ, telefon, email, číslo účtu, IP adresu,  a heslo.
 • Účelem zpracování osobních údajů je marketingová činnost, obchodní činnost, reklamní činnost a internetový obchod správce včetně:
- zasílání obchodní korespondence na adresu či e-mailovou adresu zákazníka,
- obchodní kontaktování zákazníka za účelem nabídky zboží a služeb
 • h.2 Správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů.
 • h.3 Správce je oprávněn osobní údaje zákazníka předat jinému subjektu, a to pouze smluvně zavázané třetí osobě poskytující správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb.
 • h.4 Správce informuje zákazníka, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Správce dále informuje zákazníka, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.
 • h.5 Správce informuje zákazníka, že má právo vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování osobních údajů správcem, včetně případného profilování, v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem správce, ať již jde o počáteční , nebo další zpracování.
 • h.6 Správce informuje zákazníka, že nepředpokládá zpřístupnění osobních údajů příjemci s vyjímkou poskytnutí osobních údajů zpracovateli, který poskytuje správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb.


3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce (viz. článek 2b nákupního řádu). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně recyklačního poplatku, bez poplatku za balné. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) spočívajících ve hře nebo loterii.
4. Práva a povinnosti prodávajícího
 • a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
 • b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
5. Práva a povinnosti kupujícího
 • a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Z důvodu velkého počtu změn údajů na již vyfakturovných dokladech jsme nuceni zavést zpoplatnění této služby od 1.1.2006. Poplatek byl stanoven na 100,- Kč. Údaje změněné před vyfakturovaním jsou i nadále zcela zdarma.
 • b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu (pokud nemá již 50% z ceny objednávky zaplacenou). S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do pracovních 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
6. Závěrečná ustanovení
 • a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu eshop.bellazi.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1.května 2006. Změny řádu vyhrazeny.
7. 10% sleva na celém e-shopu pro profesionální uživatele
 • 10% sleva na celém e-shopu platí na všechny produkty. Je uvedená pouze pro internetový prodej na e-shopu http://eshop.bellazi.cz. 10% slevu nelze zkombinovat s žádnou jinou slevovou akcí pokud není uvedeno jinak. Profesionální uživatelům je poskytována 10% sleva při telefonické objednávce, popřípadě v internetové objednávce doplnit své platné ičo do poznámky.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveń je povinen zaevidovat přijatou tržbu u srávce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.